Prekių katalogas

Prekių garantijų taikymo ir prekių grąžinimo taisyklės


 • Prekių garantijų taikymo ir prekių grąžinimo taisyklės


  I. Bendrosios nuostatos

  1.1. Prekių garantijų taikymo ir grąžinimo taisyklės (toliau tekste - “Taisyklės”) nustato sąlygas ir aplinkybes, kuriomis įsigytos prekės elektroninėje “Baldų Perlai” parduotuvėje (toliau tekste - "elektroninė parduotuvė") bus grąžinamos ar/ir keičiamos bei nustatomos įsigyjamų elektroninėje “Baldų Perlai” parduotuvėje prekių garantinės sąlygos.

  1.2. Šių Taisyklių privalo laikytis Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje “Baldų Perlai” parduotuvėje. Taisyklės galioja fiziniams ir juridiniams asmenims. Taisyklės taip pat yra privalomos ir Pardavėjui bei jo darbuotojams.

  1.3. Šios taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso nuostatomis bei parduodamų elektroninėje “Baldų Perlai” parduotuvėje prekių gamintojų nurodymais ir rekomendacijomis.


  II. Prekių garantija

  2.1. Pardavėjas garantuoja, kad elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės yra kokybiškos ir atitinka visus tai prekių grupei taikomus keliamus reikalavimus bei kokybės standartus. Prekių garantijos apima prekės vertę. Prekės garantija neapima prekės montavimo, demontavimo, transportavimo ar kitų papildomų kaštų.

  2.2. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje parduodamoms prekėms taikomas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas prekių garantinis terminas.

  2.3. Visoms Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama yra gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjas dėl elektroninėje parduotuvėje įsigyjamai prekei taikomo garantinio termino ir sąlygų gali kreiptis į Pardavėją, elektroninės parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant norimos įsigyti prekės kodą.

  2.4. Visoms Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje parduodamoms prekėms garantija teikiama tik prekei nustatytą garantinį laikotarpį dėl gamintojo broko ar akivaizdžių prekės trūkumų/defektų. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai, nelaikomi prekių kokybės trūkumu.

  2.5. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje parduodamoms prekėms garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos.

  2.6. Išimtys ir atvejai, kuriais Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytai prekei (-ėms) netaikoma gamintojo ar įstatymo nustatyta prekės garantija:

  2.6.1. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigyta prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį;

  2.6.2. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių laikymo, transportavimo, eksploatavimo sąlygos neatitinka gamintojo ir/ar Pardavėjo nustatytų sąlygų;

  2.6.3. kai Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės buvo pažeistos mechaniškai (naminių gyvūnų padaryta žala prekėms, dūžis, įbrėžimas ir pan.);

  2.6.4. kai Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės buvo sugadintos tyčia ir/ar dėl didelio neatsargumo (pav. prekės užpiltos kava, vandeniu arba kitu skysčiu);

  2.6.5. kai Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės buvo netinkamai valomos, buvo naudojami šarminiai ir kt. tokio pobūdžio prekėms netinkami valikliai ir dėl to buvo sugadintos prekės;

  2.6.6. prekių defektams atsiradusiems dėl gaisro, avarijos, įskaitant ėdrių chemikalų poveikį, sprogimo, taršos, užliejimo, užšalimo, žaibo, nerūpestingumo, vandalizmo ar pažeidimų vežant, sandėliuojant Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes;

  2.6.7. prekių pažeidimams dėl dėmių, nudegimų, įpjovimų, griovelių, trinties, atsitiktinių įspaudimų;

  2.6.8. prekėms dėl spalvos išblukimo ar pasikeitimo;

  2.6.9. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurios buvo sugadintos prekių montavimo darbų eigoje ar nesilaikant prie prekės pridėtos montavimo (surinkimo) instrukcijos;

  2.6.10. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurios buvo sumontuotos su akivaizdžiais defektais, kuriuos buvo galima pastebėti prekių montavimo metu;

  2.6.11. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurių montavimui buvo panaudoti ne Pardavėjo/gamintojo rekomenduoti klijai ar/ir kitos reikalingos montavimo medžiagos;

  2.6.12. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurios buvo remontuojamos Pirkėjo arba trečiųjų asmenų;

  2.6.13. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės nukentėjo dėl ,,Force majaure” (susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių).

   

  2.7. Pirkėjas garantiniu laikotarpiu pastebėjęs elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių trūkumus/defektus, laisva forma raštu turi informuoti Pardavėją apie esamus prekės trūkumus/defektus, Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje, skyriuje

  „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu, pateikdamas pareiškimą (elektroniniu laišku) ir jam priimtinus sprendimo būdus, kartu pateikdamas prekės įsigijimo dokumentą (pridėdama originali sąskaita faktūra, kuri buvo gauta su prekėmis) ir esant galimybei prie pareiškimo Pirkėjas turi pridėti prekių trūkumų/defektų fotonuotraukos.

  2.8. Pardavėjas elektroninės parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu, gavęs Pirkėjo rašytinį pareiškimą dėl elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių trūkumų/defektų, Pirkėjui raštu (Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu) pateikia atsakymą per 14 dienų nuo Pirkėjo rašytinio pareiškimo gavimo dienos.

  2.9. Pardavėjas sprendimą dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo, Pirkėjui pateikia raštu, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, nurodydamas sprendime, kokiais būdais ir kokiomis aplinkybėmis tenkinamas/netenkinamas Pirkėjo pareiškimas, kokiais terminais bus įvykdomi Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai.

  2.10. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių gamybos defektus, įsipareigoja pašalinti per 60 darbo dienų nuo sprendimo pateikimo Pirkėjui. Išimtiniais atvejais, dėl gamintojo sprendimo, šis terminas gali būti pratęstas.

  2.11. Jeigu elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių gamybos defektai turi būti šalinami prekių gamykloje, Pardavėjas privalo atsiimti prekę (arba jos dalį) iš pirkėjo. Gamintojas neprivalo suteikti pirkėjui baldo pakaitalo remonto laikotarpiui.

  2.12. Jeigu Pirkėjas neleidžia gamintojui šalinti gamybinio defekto arba atsisako suteikti prekę (ar jos dalį) remontui gamykloje, traktuojama, kad Pirkėjas atsisako teisės į nemokamą garantinį aptarnavimą, numatytą prekės garantijoje.

  2.13. Pardavėjas/Gamintojas nėra atsakingas už elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių trūkumus/defektus, kurie buvo aptarti su Pirkėju, arba apie kuriuos Pirkėjas žinojo ar turėjo žinoti įsigyjant prekę (prekės įsigytos iš ekspozicijos, įsigyta brokuota prekė, ir kt.).


  III. Minkšti ir korpusiniai baldai

  3.1. Minkštų ir korpusinių baldų įsigytų elektroninėje parduotuvėje pristatymo Pirkėjui metu, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su Pardavėjo įgaliotu atstovu (kurjeriu) patikrinti pristatytų minkštų ir korpusinių baldų:

  3.1.1. komplektaciją;

  3.1.2. baldų išorę (audinius, dekoratyvios medienos spalvą ir pan.) ar nėra matomų mechaninių pažeidimų ar kitokių trūkumų (subraižymų, sudraskymų, sulaužimų ir/ar kitokio pobūdžio sugadinimų);

  3.2. Minkštų ir korpusinių baldų įsigytų elektroninėje parduotuvėje pristatymo Pirkėjui metu, Pirkėjas turi teisę prašyti Pardavėjo arba Pardavėjo įgalioto atstovo, parodyti Pirkėjui mechanizmų veikimą ir išbandyti juos, paaiškinti baldų priežiūros, surinkimo, valymo būdus.

  3.3. Minkštų ir korpusinių baldų įsigytų elektroninėje parduotuvėje pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su Pardavėjo įgaliotu atstovu (kurjeriu) patikrinti pristatytų prekių pakuotės būklę, pristatytų prekių būklę ir pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą prekių perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, ir minėtuose dokumentuose nepažymėjus ir nepateikus jokių pastebėjimų dėl pristatytų prekių, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų (tokių, kurios galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui.

  3.4. Minkštų ir korpusinių baldų įsigytų elektroninėje parduotuvėje pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas pastebėjęs pakuotės pažeidimus ar prekės trūkumus/defektus, privalo Pardavėjui arba Pardavėjo įgaliotam atstovui (kurjeriui) pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant Pardavėjui arba Pardavėjo įgaliotam atstovui (kurjeriui). Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo prekių pristatymo dokumente.

  3.5. Pirkėjui įsigytus elektroninėje parduotuvėje minkštus ir korpusinius baldus pačiam atsiimant iš Pardavėjo sandėlio ar pardavimo vietos, Pirkėjas, dalyvaujant Pardavėjui arba Pardavėjo įgaliotam atstovui, prieš atsiimant baldus (prekes) privalo patikrinti įsigytų baldų (prekių) pakuotės būklę, baldų (prekių) būklę, baldų (prekių) komplektaciją bei kiekį. Pirkėjui neatlikus tokių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl baldų (prekių) pažeidimų, atsiradusių po jų perdavimo Pirkėjui (dėl prekių (baldų) išorinių subraižymų, sudraskymų, sulaužimų ir kitokio pobūdžio sugadinimų, atsiradusių transportuojant/surenkant/nešant dėl Pirkėjo veiksmų).


  IV. Natūralios prekių savybės

  4.1. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytų baldų (prekių) natūralios savybės nelaikomos prekių kokybės trūkumu:

  4.1.2. atskirų minkštų baldų elementų kietumo lygių skirtumai, atsiradę kaip konstrukcinių sprendimų rezultatas;

  4.1.3. natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas, pvz. audinio, dirbtinės ar natūralios odos tempimasis, laisvumas, apsitrynimas siūlių vietoje, odos blizgėsis. Sėdimose dalyse naudojimo metu iš audinio gali susidaryti lengvos klostės - tai yra tempimo pasekmė ir nėra medžiagos defektas;

  4.1.4. spalvų skirtumų nukrypimas. Spalvos skirtumai tarp prekės pavyzdžio pirkimo metu ir galutinio produkto gali skirtis. Dėl dažymo technologijų nėra absoliučios garantijos, kad prekės pavyzdžio spalva su galutinio produkto spalva visiškai sutaps;

  4.1.5. natūralios odos požymiai (įbrėžimai, randai, vabzdžių įkandimai, grūdėtumas, tekstūros ir minkštumo/kietumo skirtumai, ir kt.);

  4.1.6. natūralios odos ar eko odos kvapas;

  4.1.7. natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai;

  4.1.8.  Minkštų baldų matmenų paklaida iki 5 cm lyginant su kataloge nurodytais matmenimis (minkštiems baldams taikoma tolerancija).  

  4..2. Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje įsigydamas baldus, privalo atkreipti dėmesį į jo technines charakteristikas ir priežiūros būdus. Baldinio audinio, natūralios odos ir eko odos laisvumas ant minkšto baldo yra leistinas, nes atsiranda dėl natūralaus audinio tempimosi.

  V. Prekių grąžinimas ir keitimas.

  5.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui.

  5.2. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje parduotuvėje atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti prekes Pardavėjui. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

  5.3. Pasinaudoti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje parduotuvėje atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

  5.4. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje parduotuvėje, turi pranešti Pardavėjui, jo elektroninės parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu, pateikdamas pareiškimą (elektroniniu laišku). Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo formą, kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154

  „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ (formą galima rasti: (formą galima rasti: https://www.e- tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9).

  5.5. Pirkėjui grąžinant Pardavėjui prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  5.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje ir nepažeistoje pakuotėje;

  5.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

  5.5.3. nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

   

  5.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

  5.5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta su prekėmis) bei būtina užpildyti ir pasirašyti grąžinimo formą.

  5.6. Prekės negali būti grąžinamos jeigu jos buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

  5.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 5.5. ir 5.6 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

   

  5.8. Pirkėjas negali pasinaudoti teise atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje parduotuvėje, sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

  5.9. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje parduotuvėje, jeigu nuotolinė sutartis sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių (nestandartiniai matmenys), kurios nėra iš anksto pagamintos ir jos yra gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (atsižvelgiant į Pirkėjo spalvos, audinio, gobeleno ir kitos medžiagos pasirinkimą) arba dėl prekių, kurios yra pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms.

  5.10. Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas prekes Pirkėjui grąžina ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos arba nuo Pirkėjo įrodymo pateikimo Pardavėjui, kad prekė yra išsiųsta.

  5.11. Pardavėjas pinigus grąžina Pirkėjui naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu mokėjimo atlikimo jam būdu. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

  5.12. Jeigu pristatyta Pirkėjui prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę per Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą:

  5.12.1. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

  5.12.2. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas neatlygintinai pakeistų netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

  5.12.3. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas atitinkamai sumažintų prekės kainą;

  5.12.4. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas grąžintų sumokėtą prekės kainą ir atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje parduotuvėje, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

  5.13. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš šių Taisyklių 8.12 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti Pardavėjui grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus iš šių Taisyklių 5.12 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų šių Taisyklių 5.12 punkte numatytą būdą.

  5.14. Prekių grąžinimui, kai jos neatitinka kokybės reikalavimų, taip pat taikomos šių Taisyklių 5.5 ir 5.6 punktai.

  5.15. Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kilogramų svorio) netinkamos kokybės prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti, veža Pardavėjas. Tokių prekių kokybė, Pirkėjui ir Pardavėjui susitarus, gali būti įvertinama ir vietoje, kurioje prekė faktiškai naudojama ar laikoma.

  5.16. Pirkėjas neturi teisės nutraukti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje  parduotuvėje, jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis. Pirkėjui nutraukus nuotolinę sutartį sudarytą elektroninėje parduotuvėje dėl prekės netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo prekės grąžinimo dienos, grąžinti Pirkėjui sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.

  VI. Baigiamosios nuostatos

  6.1. Šios Taisyklės gali būti keičiamos, Pardavėjo sprendimu, aktualią versiją paskelbiant elektroninės parduotuvės internetiniame tinklalapyje.

  6.2. Šios Taisyklės įsigalioja, jas paskelbus elektroninės parduotuvės internetiniame tinklalapyje.

  6.3. Pirkėjas Prašymą/Skundą dėl elektroninėje “Baldų Perlai” parduotuvėje įsigytų prekių gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, elektroninio pašto adresu tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo (EGS) platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.(tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra