Prekių katalogas

Pirkimo taisyklės

 • I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
  I.1. Parduotuvė - elektroninė parduotuvė veikianti internetiniu adresu balduperlai.lt.
  I.2. Pardavėjas - Parduotuvės savininkas UAB „DIPADA“, įmonės kodas 304675681,
  buveinės adresas Nesvyžiaus g. 18, 14183 Avižienių k., Vilniaus r., PVM
  mokėtojo kodas LT100011198313, duomenys apie Pardavėją kaupiami ir
  saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas VĮ „Registrų centras“.
  I.3. Pirkėjas - asmuo, kuris užsisako ir įsigiję prekių Parduotuvėje, taip pat asmuo,
  kuris naudojasi kitomis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  I.4. Taisyklės - ši Parduotuvės balduperlai.lt naudojimosi tvarka, taikoma Pirkėjui
  teikiant užsakymą balduperlai.lt Parduotuvėje.

  II. BENDROSIOS NUOSTATOS
  II.1. Šios Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos Civiliniu
  kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės
  prekybos taisyklių patvirtinimo“, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
  Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis „Informacijos
  teikimo vartotojams gaires ūkio subjektams, prekiaujantiems internete“,
  taisyklėmis.
  II.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu koreguoti Parduotuvės Taisykles.
  Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo
  pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
  II.3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo balduperlai.lt
  Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais
  atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms besąlygiškai
  pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms
  paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai
  nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo
  elektroniniu būdu balduperlai.lt, priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino
  ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
  II.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies
  ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, jei jam tokia galimybė buvo suteikta.
  II.5. Balduperlai.lt yra mažmeninės prekybos Parduotuvė, orientuota į
  Pirkėjus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams,
  nesusijusiems su verslu ar profesine veikla, tenkinti.
  II.6. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi
  Parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas pažeidžias šias
  Taisykles, ar kitus galiojančius teisės aktus.
  II.7. Pirkti Parduotuvėje turi teisę visi veiksnūs fiziniais asmenys nuo 16
  (šešiolikos) metų amžiaus, taip pat šių asmenų įgaliotieji
  atstovai.Užsiregistruodamas ir/ar pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog
  jis turi teisę pirkti šioje Parduotuvėje.
  II.8. Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu, t.y. kuomet Pirkėjas suformavęs
  prekių krepšelį, pasirinkęs pristatymo ir atsiskaitymo būdą, susipažinęs su šiomis
  Taisyklėmis ir Privatumo politiką, patvirtina užsakymą bei gauna patvirtinimą,
  kad užsakymas gautas ir priimtas, šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo
  sudaryta sutartimi ir abiems šalims yra privalomas teisinis dokumentas. Kiekviena
  sudaryta sutartis yra saugoma Pardavėjo.
  II.9. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti ar laikinai sustabdyti
  Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto neįspėjęs Pirkėjo, tokiu atveju visi iki to
  momento sudaryti užsakymai lieka galioti.
  III. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  III.1. Užsisakyti prekes Parduotuvėje Pirkėjas gali:
  III.1.1. Tapti registruotu Pirkėju – užsiregistruodamas, t.y. įvesdamas
  prašomus duomenis bei išreiškus norą tapti registruotu Pirkėju;
  III.1.2. Pirkti nebūnant ir/ar nesiekiant būti registruotu Pirkėju, t.y. įvedant
  konkrečiam užsakymui aktualius duomenis nesirenkant tapti
  registruotu Pirkėju.

  III.2. Pirkėjas užsakydamas prekes aukščiau nurodytais būdais, atitinkamuose
  vietose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus duomenis:
  vardą, pavardę, prekių pristatymo būdą bei adresą, telefono numerį ir elektroninio
  pašto adresą. Pirkėjas yra atsakingas už šių duomenų tikslumą.
  III.3. Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas sutinka su Pardavėjo Privatumo
  politika, taip pat sutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi pagal Pardavėjo
  patvirtintas Privatumo politikos nuostatas. Taip pat Pirkėjas sutinka, kad jo
  nurodytais kontaktais (telefonu ir elektroniniu paštu), būtų siunčiami
  informaciniai pranešimai, būtini užsakymo įvykdymui.
  III.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas Parduotuvėje, įsipareigoja saugoti ir niekam
  neatskleisti prisijungimo duomenų ir yra už juos atsakingas.
  III.5. Pirkėjas atsako už tai, kad jo pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir
  išsamūs. Pardavėjas jokiais atvejais nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir/ar
  trečiųjų asmenų, dėl to, jog Pirkėjas nurodė netikslius, neteisingus ir/ar
  neišsamius duomenis, arba nepakeitė jų jiems pasikeitus. Pirkėjui pateikus
  trečiųjų asmenų duomenis, Pirkėjas prisima visą atsakomybę už šių duomenų
  atskleidimo ir naudojimo teisėtumą ir teisingumą.
  III.6. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai keisti
  duomenis, juos papildyti, taip pat pateikti prašymą panaikinti paskyrą.

  IV. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  IV.1. Pirkėjas turi teisę pirkti šioje Parduotuvėje, vadovaujantis šiomis
  Taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  IV.2. Pirkėjas turintis nusiskundimų ar siūlymų dėl Pardavėjo teikiamų paslaugų
  ir/ar produktų, turi teisę kreiptis į Pardavėją el.paštu: info@balduperlai.lt arba
  telefonu +370 679 23546 darbo dienomis nuo 11 val. iki 19 val. Nepavykus
  išspręsti ginčo, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos
  tarnybą, adresu Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el. paštu tarnyba@vvtat.lt,
  telefono Nr. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt. nurodytais būdais.
  IV.3. Remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228 10 str. Pirkėjas
  turi teisę atsisakyti sutarties per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, apie tai
  raštu informavęs Pardavėją. Tokiu atveju Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėlau kaip
  per 14 dienų privalo išsiųsti ar kitaip pristatyti Pardavėjui užsakytas prekes.
  Prekės turi būti nepažeistoje originalioje pakuotėje kartu pateikiama originali
  sąskaita faktūra. Pavyzdinę patvirtintą sutarties atsisakymo formą, galima rasti
  šioje nuorodoje: https://www.e-
  tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9
  IV.4. Pirkėjui nesuteikiama teisė grąžinti prekių, jei jos buvo surinktos ir/ar
  naudojamos ir/arba sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą.
  IV.5. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes bei už jas atsiskaityti šioje
  Tvarkoje nustatyta tvarka.
  IV.6. Pirkėjas privalo atsiimti užsakytas prekes pats. Tais atvejais, kuomet
  prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, tačiau pats Pirkėjas jų atsiimti negali
  ir jas priima trečiasis asmuo, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui.
  IV.7. Pirkėjas privalo Prekių pristatymo metu įvertinti prekių savybes (spalvą,
  komplektaciją, mechaninius paviršinius pakuotės ir/ar baldo pažeidimus) ir apie

  neatitikimus informuoti Prekes pristatantį asmenį bei pastabas įrašyti į pateikiamą
  sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą prekių pristatymą įrodantį dokumentą. To
  nepadarius, laikoma, kad pristatymo metu Prekė trūkumų neturėjo.
  IV.8. Pirkėjas įsigydas baldus privalo atkreipti dėmesį į jo technines
  charakteristikas, naudojamų medžiagų natūralias savybes, priežiūros būdus.
  IV.9. Pirkėjas privalo laikytis šioje Tvarkoje nustatytų taisyklių.

  V. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  V.1. Pardavėjas turi visas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos
  įstatymuose nustatytas teises.
  V.2. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui užsakyme nurodytą prekių kiekį.
  Pardavėjas neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to,
  jog Pirkėjas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.
  V.3. Prieš sudarant sutartį Padavėjas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti
  Pirkėjui informaciją pagal galiojančius įstatymų reikalavimus.
  V.4. Visais atvejais pateikti Pirkėjui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme
  numatytus kriterijus.
  V.5. Pardavėjas privalo organizuoti užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo
  pasirinktu būdu.
  V.6. Negalint įvykdyti užsakymo, apie tai informuoti Pirkėją, o Pirkėjui
  paprašius per 14 dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.
  V.7. Pirkėjui atsisakius sutarties ir grąžinus užsakytas prekes pagal šiose
  Taisyklėse taikomas sąlygas, per 14 dienų nuo prekių gavimo dienos, grąžinti
  Pirkėjui jo sumokėtus pinigus.
  V.8. Nurodyti tikslias prekių kainas. Kainos nurodomos eurais su visais
  mokesčiais, įskaitant tuo metu taikomą PVM mokestį.

  VI. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
  VI.1. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės savybės nurodomos atskirai
  prie kiekvienos prekės.
  VI.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad parduodamos prekės savo spalva, forma ar
  kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl
  Pirkėjo naudojamo vaizdo perdavimo priemonių ypatybių.
  VI.3. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad
  prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
  VI.4. Visoms prekėms taikoma 24 mėnesių garantija, nebent prie prekės
  aprašymo nurodyta kitaip.
  VI.5. Pardavėjas teikia garantinį aptarnavimą tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir
  gamintojo.
  VI.6. Garantinis aptarnavimas turi būti įvykdytas per kaip įmanoma trumpesnį
  laiką, tačiau ne ilgiau kaip 60 darbo dienų.
  VII. MINKŠTI IR KORPUSINIAI BALDAI
  VII.1. Minkštų ir korpusinių baldų įsigytų
  elektroninėje www.balduperlai.lt parduotuvėje pristatymo Pirkėjui metu,
  Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su Pardavėjo įgaliotu atstovu (kurjeriu)
  patikrinti pristatytų minkštų ir korpusinių baldų:
  VII.1.1. komplektaciją;

  VII.1.2. baldų išorę (audinius, dekoratyvios medienos spalvą ir pan.) ar
  nėra matomų mechaninių pažeidimų ar kitokių trūkumų (subraižymų,
  sulaužymų, įdrėskimų ir pan.);
  VII.1.3. pakuočių būklę.
  VII.2. Pirkėjas priimdamas Prekes ir pasirašydamas ant pateikiamos sąskaitos
  faktūros, važtaraščio ar kito prekių pristatymą patvirtinančio dokumento,
  patvirtina, kad jis patikrino šių Taisyklių 7.1. p. nurodytus Prekių ir/ar pakuotės
  parametrus ir pretenzijų dėl jų neturi. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje,
  važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, ir minėtuose
  dokumentuose nepažymėjus ir nepateikus jokių pastebėjimų dėl pristatytų
  prekių, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų,
  kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui ar/ir prekės (-ių)
  komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių
  apžiūros metu) nėra.
  VIII. PREKĖS IR JŲ KAINA
  VIII.1. Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis
  Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama
  Parduotuvėje.
  VIII.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti
  Parduotuvėje bet kokią informaciją apie prekes ir kitas sąlygas, įskaitant, bet
  neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus,
  prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas.
  VIII.3. Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie
  prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma
  vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas
  sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą. 
  VIII.4. Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis, tačiau į kainą nėra
  įtrauktas prekės pristatymo mokestis.
  IX. APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
  IX.1. Minimali užsakymo Parduotuvėje balduperlai.lt vertė 79 Eur
  (septyniasdešimt devyni eurai) neįskaitant pristatymo sumos.
  IX.2. Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš nurodytų būdu:
  banko pavedimu, naudodamasis savo banku internete, grynaisiais pinigais
  pristatymo metu arba pasinaudojant lizingo pasiūlymu.
  IX.3. Jeigu Pirkėjas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis
  įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, jeigu Pirkėjas pasirenka
  mokėti už prekes jas pristačius, jis įsipareigoja atsiskaityti atsiimdamas prekes.
  Kitais atvejais, Pirkėjas praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo
  terminų pažeidimo, kadangi pagal Pirkėjo užsakymą prekių siuntinys pradedamas
  formuoti tik gavus apmokėjimą už prekes.
  IX.4. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą (ruošti siuntinį) tik po to, kai
  Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo
  sąskaitą banke. Pirkėjas pasirinkęs šį apmokėjimo būdą, privalo atsiskaityti už
  prekes su Pardavėju bei padengti jų pristatymo išlaidas ne vėliau nei
  24 (dvidešimt keturias) valandas nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties
  sudarymo momento. Pirkėjui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo - pardavimo
  sutartis nutrūksta, o Pardavėjas neturi pareigos perduoti prekės Pirkėjui. 

  IX.5. Pirkėjui neatsiėmus prekių, Pirkėjas atlygina Pardavėjui visus su tuo
  susijusius nuostolius.
  X. PREKIŲ PRISTATYMAS
  X.1. Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  X.2. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
  X.3. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose
  nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, vidutiniškai baldus pristatome
  per 10-60 darbo dienų, klientas yra iš anksto informuojamas apie preliminarų
  pristatymo laiką.be to, netaikomi tais atvejais,kai Pardavėjo sandėlyje nėra
  reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą.
  Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl
  nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančiųaplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas
  įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

  X.4. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar
  pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės.

  X.5. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus
  privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas
  arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti
  dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo
  atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės
  pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
  X.6. Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose
  Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir
  vienašališkai nutraukti prekių pirkimo - pardavimo sutartį bei pareikalauti
  atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų
  vykdymo. 

  X.7. Lietuvoje užsakymus iki 299eur pristatysime už simbolini 15eur mokestį,
  užsakymus nuo 299eur pristatysime visiškai Nemokamai, iki tos vietos kur gali
  privažiuoti krovininis mikroautobusas (Išskyrus Kuršiu Neriją).
  X.8. Baldus pristatome pagal iš anksto numatytą maršrutą, todėl galimybės
  pasirinkti tikslų pristatymo laiką nėra.

  X.9. Prekių pristatymas ir iškrovimas vykdomas toje vietoje, kur kurjeris gali privažiuoti
  arčiausiai nurodyto adreso nepažeidžiant KET. Atkreipiame dėmesį, kad jei Jūsų užsakyta
  siunta yra sunkesnė nei 30 kg., turėsite padėti kurjeriui ją iškelti iš automobilio. Jei
  pageidaujate, kad tuo pasirūpintų kurjeriai arba, kad siunta būtų įnešta į namus,
  siūlome už papildomą 25 € mokestį užsakyti baldu užnešimo paslauga

  X.10. Prieš užsakydami užnešimo, paslaugą įsitikinkite, kad įsigytos prekės gabaritai
  nebus per dideli ir prekes bus galima įnešti pro duris ir patalpas iki pageidaujamos vietos;
  atkreipkite dėmesį ir į patalpų išplanavimą – siauruose koridoriuose prekė gali būti apgadinta,
  jos įnešti gali nepavykti; durų plotis turi būti ne mažesnis nei 80 cm.

  X.11. Prekės užnešimo paslaugos kaina gali keistis, jeigu iškyla būtinybė:
  - ardyti baldus dėl siaurų durų angų,
  - tokia paslauga reikalauja itin daug laiko.
  Papildomai mokama dėl nurodytų priežasčių.

  X.12. Klientas prisiima atsakomybę:. už praėjimus, jeigu baldas netilpo, jo neįmanoma užnešti.
  Jeigu užnešimo metų dėl siauro praėjimo buvo pažeista baldo pakuotė arba netyčia, to nenorint,
  atsitiktinai bus padaryta žalą Jūsų turtui. Už iškilusias problemas užnešimo metų atsako klientas.

  X.13. Minkštiems kampams durų angos plotis turi būti nuo 80 cm, kitaip užnešimas bus neįmanomas.
  Už suteiktas paslaugas klientas privalo susimokėti.

  XI. TIESIOGINĖ RINKODARA
  XI.1. Pirkėjui išreiškus sutikimą, Pardavėjas organizuoja tiesioginės rinkodaros
  – reklamos, pristatymą Pirkėjui, visus pranešimus siunčiant Pirkėjo registracijos
  formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  XI.2. Pardavėjas savo nuožiūra inicijuoja įvairias Parduotuvės akcijas.
  XI.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų
  sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar
  panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
  XI.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės
  skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
  XI.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar
  patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų
  tiekėjų tinklų sutrikimų.
  XII. KITOS NUOSTATOS
  XII.1. Visi pranešimai Pardavėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu klientų
  aptarnavimo skyriui (kontaktų ieškoti Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“).
  XII.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma ir vykdoma valstybine lietuvių
  kalba.
  XII.3. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esantį turinį yra saugomos. Joks
  Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma,
  padaroma viešai prieinama, platinama ir/ar kitaip naudojama be išankstinio
  raštiško Pardavėjo sutikimo.

  XIII. GINČŲ SPRENDIMAS IR EGS PLATFORMA

  XIII.1. Pirkėjas, norėdamas pateikti skundą, turi kreiptis tiesiogiai į Pardavėją
  Taisyklių 4.2. punkte nurodyta tvarka.
  XIII.2. Pirkėjas be Taisyklių 4.2. p. nurodytų institucijų, t.y. Vartotojų teisių
  apsaugos tarnybos, turi teisę užpildyti prašymo formą EGS ginčų sprendimo
  platformoje: http://ec.europa.eu/odr/ . 
  XIII.3. Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl
  alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos
  reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos
  Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą:
   http://ec.europa.eu/odr/. EGS platforma lengva naudotis, prie jos galima
  prisijungti visų rūšių įrenginiais. Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama
  automatinio vertimo paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos
  Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių asmenų ginčus. Valstybinė vartotojų teisių
  apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje,
  kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape. 

   Prekių garantijų taikymo ir prekių grąžinimo taisyklės


  I. Bendrosios nuostatos

  1.1. Prekių garantijų taikymo ir grąžinimo taisyklės (toliau tekste - “Taisyklės”) nustato sąlygas ir aplinkybes, kuriomis įsigytos prekės elektroninėje “Baldų Perlai” parduotuvėje (toliau tekste - "elektroninė parduotuvė") bus grąžinamos ar/ir keičiamos bei nustatomos įsigyjamų elektroninėje “Baldų Perlai” parduotuvėje prekių garantinės sąlygos.

  1.2. Šių Taisyklių privalo laikytis Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje “Baldų Perlai” parduotuvėje. Taisyklės galioja fiziniams ir juridiniams asmenims. Taisyklės taip pat yra privalomos ir Pardavėjui bei jo darbuotojams.

  1.3. Šios taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso nuostatomis bei parduodamų elektroninėje “Baldų Perlai” parduotuvėje prekių gamintojų nurodymais ir rekomendacijomis.


  II. Prekių garantija

  2.1. Pardavėjas garantuoja, kad elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės yra kokybiškos ir atitinka visus tai prekių grupei taikomus keliamus reikalavimus bei kokybės standartus. Prekių garantijos apima prekės vertę. Prekės garantija neapima prekės montavimo, demontavimo, transportavimo ar kitų papildomų kaštų.

  2.2. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje parduodamoms prekėms taikomas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas prekių garantinis terminas, kuris gali skirtis, jeigu elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių gamintojas prekei yra nustatęs ilgesnį ir/ar trumpesnį garantinį terminą.

  2.3. Visoms Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama yra gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjas dėl elektroninėje parduotuvėje įsigyjamai prekei taikomo garantinio termino ir sąlygų gali kreiptis į Pardavėją, elektroninės parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant norimos įsigyti prekės kodą.

  2.4. Visoms Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje parduodamoms prekėms garantija teikiama tik prekei nustatytą garantinį laikotarpį dėl gamintojo broko ar akivaizdžių prekės trūkumų/defektų. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai, nelaikomi prekių kokybės trūkumu.

  2.5. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje parduodamoms prekėms garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos.

  2.6. Išimtys ir atvejai, kuriais Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytai prekei (-ėms) netaikoma gamintojo ar įstatymo nustatyta prekės garantija:

  2.6.1. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigyta prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį;

  2.6.2. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių laikymo, transportavimo, eksploatavimo sąlygos neatitinka gamintojo ir/ar Pardavėjo nustatytų sąlygų;

  2.6.3. kai Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės buvo pažeistos mechaniškai (naminių gyvūnų padaryta žala prekėms, dūžis, įbrėžimas ir pan.);

  2.6.4. kai Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės buvo sugadintos tyčia ir/ar dėl didelio neatsargumo (pav. prekės užpiltos kava, vandeniu arba kitu skysčiu);

  2.6.5. kai Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės buvo netinkamai valomos, buvo naudojami šarminiai ir kt. tokio pobūdžio prekėms netinkami valikliai ir dėl to buvo sugadintos prekės;

  2.6.6. prekių defektams atsiradusiems dėl gaisro, avarijos, įskaitant ėdrių chemikalų poveikį, sprogimo, taršos, užliejimo, užšalimo, žaibo, nerūpestingumo, vandalizmo ar pažeidimų vežant, sandėliuojant Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes;

  2.6.7. prekių pažeidimams dėl dėmių, nudegimų, įpjovimų, griovelių, trinties, atsitiktinių įspaudimų;

  2.6.8. prekėms dėl spalvos išblukimo ar pasikeitimo;

  2.6.9. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurios buvo sugadintos prekių montavimo darbų eigoje ar nesilaikant prie prekės pridėtos montavimo (surinkimo) instrukcijos;

  2.6.10. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurios buvo sumontuotos su akivaizdžiais defektais, kuriuos buvo galima pastebėti prekių montavimo metu;

  2.6.11. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurių montavimui buvo panaudoti ne Pardavėjo/gamintojo rekomenduoti klijai ar/ir kitos reikalingos montavimo medžiagos;

  2.6.12. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurios buvo remontuojamos Pirkėjo arba trečiųjų asmenų;

  2.6.13. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės nukentėjo dėl ,,Force majaure” (susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių).

   

  2.7. Pirkėjas garantiniu laikotarpiu pastebėjęs elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių trūkumus/defektus, laisva forma raštu turi informuoti Pardavėją apie esamus prekės trūkumus/defektus, Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje, skyriuje

  „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu, pateikdamas pareiškimą (elektroniniu laišku) ir jam priimtinus sprendimo būdus, kartu pateikdamas prekės įsigijimo dokumentą (pridėdama originali sąskaita faktūra, kuri buvo gauta su prekėmis) ir esant galimybei prie pareiškimo Pirkėjas turi pridėti prekių trūkumų/defektų fotonuotraukos.

  2.8. Pardavėjas elektroninės parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu, gavęs Pirkėjo rašytinį pareiškimą dėl elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių trūkumų/defektų, Pirkėjui raštu (Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu) pateikia atsakymą per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio pareiškimo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dėl gamintojo atliekamo prekės kokybės tyrimo, bet neilgiau nei 1 mėnuo.

  2.9. Pardavėjas sprendimą dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo, Pirkėjui pateikia raštu, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, nurodydamas sprendime, kokiais būdais ir kokiomis aplinkybėmis tenkinamas/netenkinamas Pirkėjo pareiškimas, kokiais terminais bus įvykdomi Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai.

  2.10. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių gamybos defektus, įsipareigoja pašalinti per 60 darbo dienų nuo sprendimo pateikimo Pirkėjui. Išimtiniais atvejais, dėl gamintojo sprendimo, šis terminas gali būti pratęstas.

  2.11. Jeigu elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių gamybos defektai turi būti šalinami prekių gamykloje, Pirkėjas privalo atiduoti prekę (arba jos dalį) gamintojo atstovui. Gamintojas neprivalo suteikti pirkėjui baldo pakaitalo remonto laikotarpiui.

  2.12. Jeigu Pirkėjas neleidžia gamintojui šalinti gamybinio defekto arba atsisako suteikti prekę (ar jos dalį) remontui gamykloje, traktuojama, kad Pirkėjas atsisako teisės į nemokamą garantinį aptarnavimą, numatytą prekės garantijoje.

  2.13. Pardavėjas/Gamintojas nėra atsakingas už elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių trūkumus/defektus, kurie buvo aptarti su Pirkėju, arba apie kuriuos Pirkėjas žinojo ar turėjo žinoti įsigyjant prekę (prekės įsigytos iš ekspozicijos, įsigyta brokuota prekė, ir kt.).


  III. Minkšti ir korpusiniai baldai

  3.1. Minkštų ir korpusinių baldų įsigytų elektroninėje parduotuvėje pristatymo Pirkėjui metu, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su Pardavėjo įgaliotu atstovu (kurjeriu) patikrinti pristatytų minkštų ir korpusinių baldų:

  3.1.1. komplektaciją;

  3.1.2. baldų išorę (audinius, dekoratyvios medienos spalvą ir pan.) ar nėra matomų mechaninių pažeidimų ar kitokių trūkumų (subraižymų, sudraskymų, sulaužimų ir/ar kitokio pobūdžio sugadinimų);

  3.2. Minkštų ir korpusinių baldų įsigytų elektroninėje parduotuvėje pristatymo Pirkėjui metu, Pirkėjas turi teisę prašyti Pardavėjo arba Pardavėjo įgalioto atstovo, parodyti Pirkėjui mechanizmų veikimą ir išbandyti juos, paaiškinti baldų priežiūros, surinkimo, valymo būdus.

  3.3. Minkštų ir korpusinių baldų įsigytų elektroninėje parduotuvėje pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su Pardavėjo įgaliotu atstovu (kurjeriu) patikrinti pristatytų prekių pakuotės būklę, pristatytų prekių būklę, pristatytų prekių komplektaciją bei kiekį, ir pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą prekių perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, ir minėtuose dokumentuose nepažymėjus ir nepateikus jokių pastebėjimų dėl pristatytų prekių, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

  3.4. Minkštų ir korpusinių baldų įsigytų elektroninėje parduotuvėje pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas pastebėjęs pakuotės pažeidimus ar prekės trūkumus/defektus, privalo Pardavėjui arba Pardavėjo įgaliotam atstovui (kurjeriui) pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant Pardavėjui arba Pardavėjo įgaliotam atstovui (kurjeriui). Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo prekių pristatymo dokumente.

  3.5. Pirkėjui įsigytus elektroninėje parduotuvėje minkštus ir korpusinius baldus pačiam atsiimant iš Pardavėjo sandėlio ar pardavimo vietos, Pirkėjas, dalyvaujant Pardavėjui arba Pardavėjo įgaliotam atstovui, prieš atsiimant baldus (prekes) privalo patikrinti įsigytų baldų (prekių) pakuotės būklę, baldų (prekių) būklę, baldų (prekių) komplektaciją bei kiekį. Pirkėjui neatlikus tokių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl baldų (prekių) pažeidimų, atsiradusių po jų perdavimo Pirkėjui (dėl prekių (baldų) išorinių subraižymų, sudraskymų, sulaužimų ir kitokio pobūdžio sugadinimų, atsiradusių transportuojant/surenkant/nešant dėl Pirkėjo veiksmų).


  IV. Natūralios prekių savybės

  4.1. Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytų baldų (prekių) natūralios savybės nelaikomos prekių kokybės trūkumu:

  4.1.2. atskirų minkštų baldų elementų kietumo lygių skirtumai, atsiradę kaip konstrukcinių sprendimų rezultatas;

  4.1.3. natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas, pvz. audinio, dirbtinės ar natūralios odos tempimasis, laisvumas, apsitrynimas siūlių vietoje, odos blizgėsis. Sėdimose dalyse naudojimo metu iš audinio gali susidaryti lengvos klostės - tai yra tempimo pasekmė ir nėra medžiagos defektas;

  4.1.4. spalvų skirtumų nukrypimas. Spalvos skirtumai tarp prekės pavyzdžio pirkimo metu ir galutinio produkto gali skirtis. Dėl dažymo technologijų nėra absoliučios garantijos, kad prekės pavyzdžio spalva su galutinio produkto spalva visiškai sutaps;

  4.1.5. natūralios odos požymiai (įbrėžimai, randai, vabzdžių įkandimai, grūdėtumas, tekstūros ir minkštumo/kietumo skirtumai, ir kt.);

  4.1.6. natūralios odos ar eko odos kvapas;

  4.1.7. natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai;

  4.1.8.  Minkštų baldų matmenų paklaida iki 5 cm lyginant su kataloge nurodytais matmenimis (minkštiems baldams taikoma tolerancija).  

  4..2. Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje įsigydamas baldus, privalo atkreipti dėmesį į jo technines charakteristikas ir priežiūros būdus. Baldinio audinio, natūralios odos ir eko odos laisvumas ant minkšto baldo yra leistinas, nes atsiranda dėl natūralaus audinio tempimosi.

  V. Prekių grąžinimas ir keitimas.

  5.1. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui.

  5.2. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje parduotuvėje atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti prekes Pardavėjui. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

  5.3. Pasinaudoti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje parduotuvėje atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

  5.4. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje parduotuvėje, turi pranešti Pardavėjui, jo elektroninės parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu, pateikdamas pareiškimą (elektroniniu laišku). Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo formą, kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154

  „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ (formą galima rasti: (formą galima rasti: https://www.e- tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9).

  5.5. Pirkėjui grąžinant Pardavėjui prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  5.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje ir nepažeistoje pakuotėje;

  5.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

  5.5.3. prekė turi būti nesumontuota (ir nebuvo bandoma juos montuoti), nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

   

  5.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

  5.5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta su prekėmis) bei būtina užpildyti ir pasirašyti grąžinimo formą.

  5.6. Prekės negali būti grąžinamos jeigu jos buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

  5.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 5.5. ir 5.6 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

   

  5.8. Pirkėjas negali pasinaudoti teise atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje parduotuvėje, sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

  5.9. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje parduotuvėje, jeigu nuotolinė sutartis sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių (nestandartiniai matmenys), kurios nėra iš anksto pagamintos ir jos yra gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (atsižvelgiant į Pirkėjo spalvos, audinio, gobeleno ir kitos medžiagos pasirinkimą) arba dėl prekių, kurios yra pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms.

  5.10. Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas prekes Pirkėjui grąžina ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos arba nuo Pirkėjo įrodymo pateikimo Pardavėjui, kad prekė yra išsiųsta.

  5.11. Pardavėjas pinigus grąžina Pirkėjui naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu mokėjimo atlikimo jam būdu. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

  5.12. Jeigu pristatyta Pirkėjui prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę per Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą:

  5.12.1. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

  5.12.2. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas neatlygintinai pakeistų netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

  5.12.3. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas atitinkamai sumažintų prekės kainą;

  5.12.4. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas grąžintų sumokėtą prekės kainą ir atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje parduotuvėje, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

  5.13. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš šių Taisyklių 8.12 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti Pardavėjui grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus iš šių Taisyklių 5.12 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų šių Taisyklių 5.12 punkte numatytą būdą.

  5.14. Prekių grąžinimui, kai jos neatitinka kokybės reikalavimų, taip pat taikomos šių Taisyklių 5.5 ir 5.6 punktai.

  5.15. Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kilogramų svorio) netinkamos kokybės prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti, veža Pardavėjas. Tokių prekių kokybė, Pirkėjui ir Pardavėjui susitarus, gali būti įvertinama ir vietoje, kurioje prekė faktiškai naudojama ar laikoma.

  5.16. Pirkėjas neturi teisės nutraukti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje  parduotuvėje, jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis. Pirkėjui nutraukus nuotolinę sutartį sudarytą elektroninėje parduotuvėje dėl prekės netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo prekės grąžinimo dienos, grąžinti Pirkėjui sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės prekės grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.

  VI. Baigiamosios nuostatos

  6.1. Šios Taisyklės gali būti keičiamos, Pardavėjo sprendimu, aktualią versiją paskelbiant elektroninės parduotuvės internetiniame tinklalapyje.

  6.2. Šios Taisyklės įsigalioja, jas paskelbus elektroninės parduotuvės internetiniame tinklalapyje.

  6.3. Pirkėjas Prašymą/Skundą dėl elektroninėje “Baldų Perlai” parduotuvėje įsigytų prekių gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, elektroninio pašto adresu tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo (EGS) platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.